Vedtægter for Esbjerg Squash Klub

opdateret marts 2024

§1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Esbjerg Squash Klub, forkortet ESK. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune, og dens adresse bestemmes af den til enhver tid værende bestyrelse.

§2 Klubbens formål
Klubbens formål er ved dyrkelse af squashidrætten (alm. træning, deltagelse i turneringer, opvisninger o.lign.) at dygtiggøre sine medlemmer i den nævnte idræt, og ved arrangering af sammenkomster at styrke kammeratskabet medlemmerne imellem, herunder ved at samle ungdommen i Esbjerg og opland, at udbrede interessen for og kendskabet til squashspillet og derved bidrage til dansk amatør idræt.

§3 Medlemskab af forbund
Klubben skal igennem sit medlemskab af Dansk Squash Forbund, som er medlem af Dansk Idræts
Forbund, yderligere være tilsluttet the European Squash Rackets Federation og International Squash Rackets Federation.
Såvel klubben som dens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som ovenfor nævnte organisationer måtte fastsætte.

§4 Optagelse af medlemmer
Som medlemmer optages enhver interesseret.
Ingen, der er slettet på grund af restance fra medlemskabet, kan optages som medlem før restancen er betalt.

§5 Kontingent
Klubbens kontingentsatser og kontingentstruktur fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. For nye medlemmer kan opkræves indmeldelsesgebyr.

§6 Udmeldelse - eksklusion
Manglende betaling for en betalingsperiode (½ år eller måned) betragtes som en udmeldelse af klubben. Ethvert medlem, som er i kontingentrestance eller som efter bestyrelsens skøn modvirker klubbens interesser direkte eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid, af bestyrelsen, idømmes karantæne eller eksklusion. Såvel den karantæneramte som den ekskluderede kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på den førstkommende generalforsamling.

§7 Generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

§8 Ordinær generalforsamling
a) Afholdes en gang årligt senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.
b) Indvarsling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på klubtavlen.
c) Forslag der ønskes til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.
d) Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer.
e) Regnskaber skal være tilgængelige ved ethvert bestyrelsesmøde eller generalforsamling.
f) Stemmeret har klubbens aktive medlemmer, der ikke er i restance, er fyldt 16 år samt har
været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

§9 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  6. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. I ulige år vælges 2 medlemmer, og i lige år vælges 3 medlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Vælges for 1 år.
  8. Valg af revisor. Vælges for 1 år.
  9. Eventuelt.

§10 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning, på begæring fra 30 % af
fremmødte stemmeberettigede medlemmer, foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne
optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel, som angivet for den ordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftlig begæring herom. Begæringen skal, for at betragtes som gyldigt fremsat, indsendes i originaleksemplar til klubbens formand, og den skal indeholde oplysning om underskrivernes navne samt angive de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære
generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, som bestyrelsen finder påkrævede.

Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest l måned efter, at eventuel begæring herom er fremsat.

§12 Bestyrelse- valg- konstituering
Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen, og består af 5 medlemmer. Medlemmerne vælges forskudt for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage efter generalforsamlingen ved valg af
formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Mødet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Tvivlsspørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin dagsorden.

Over bestyrelsens forhandlinger og møder udarbejdes et referat.
Bestyrelsen sørger tillige for, at referater af generalforsamlinger, medlemsmøder og andre vigtige
sager, der kan antages at blive af betydning for klubben, optages.
Bestyrelsen træffer bestemmelse om og foranlediger gennemført en hensigtsmæssig henlæggelse
af klubbens arkivalier, der af praktiske, administrative og historiske grunde bør opbevares, og på en sikker og let måde kan afleveres fra en afgående bestyrelse til den afløsende.

§13 Tegningsret
Klubben tegnes af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura eller fuldmagter.

§14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal senest den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen mindst 1 kritiske revisor og 1 revisorsuppleant jf. §9.
Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede.
Endvidere skal revisoren kontrollere om foreningen opfylder de krav som Esbjerg kommune og andre stiller i forbindelse med ydede tilskud.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Den valgte revisorer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens
medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på
en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§17 Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også udenfor bestyrelsen, til udførelse af særlig hverv. Udvalgenes arrangementer skal godkendes af bestyrelsen, der til enhver tid skal underrettes om udvalgets arbejde.

§18 Ansvar overfor tredjemand
Medlemmer er ikke personligt ansvarlige for klubbens forpligtelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende klubformue hæfter for disse. Ligeledes kan bestyrelsen kun drages til personligt til ansvar overfor tredjemand, såfremt bestyrelsen har opført sig uansvarligt og groft retsstridigt.

§19 Klubbens opløsning
Klubbens opløsning kan kun ske, når en i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager
dette med 3/4 af de afgivne stemmer.
Foreningens formue tilfalder i så henseende Kræftens bekæmpelse. 
Esbjerg Squash Klub - Haraldsgade 41B - 6700 Esbjerg