Kontakt

Kontakt

Spillested / Post adresse

Esbjerg Squash Klub
Haraldsgade 41B
6700 Esbjerg

Esbjerg Squash Klub

55.4753,8.45379

Bestyrelse

 • Formand

  Jens Muff - Tlf.: 26208069

  Holdturnering og hjemmeside

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Næstformand

  Kent Skovgaard - Tlf.: 51516450

  Kontaktes hvis dørlås eller klubbens computer ikke virker.

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Kasserer

  Ole Lauridsen - Tlf.: 20163318

  Revisor

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Bestyrelsesmedlem

  Sune Christensen

  Sponsorater
 • Bestyrelsesmedlem

  Steffan Jørgensen - Tlf.: 20924938

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Suppleant

  Henrik Jepsen - Tlf.: 30686240

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Hjælpetræner / Webmaster

  Steffen Wind Timmerby - Tlf.: 24838152

  Hjemmeside

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Medlemssekretær

  Jimmy Schmidt - Tlf.: 24693750

  Medlemsstyring, booking af baner/ketchere.
  Adresse: Søndergårds Alle 22C, 6700 Esbjerg

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Træner

  Linda Jensen - Tlf.: 22914342

  Træning og aktiviteter

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Træner

  John N. Jensen - Tlf.: 27241839

  Junior og seniortræning

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere: Kontakt

 • Læst: 7248

Sponsorer

Sponsorer

Heldigvis er der mange sponsorer der gerne vil støtte klubben og bidrage positivt til klubbens og sportens udvikling. Det er vi meget taknemmelige for, og håber at I også vil støtte vores sponsorer.

 • Billede 21

 • Blom Og Bjerg

 • Bosch

 • Danskrevision

 • Del Col

 • Esvagt Logook

 • Fnugfri

 • Logo Villemoes Holding Aps

 • Synshallen Esbjerg Aps

 • Vardefysioterapi

Samarbejdsaftaler

Vi har samarbejdsaftaler med følgende som giver et bidrag til klubben hvis du tilmelder dig:

OK-benzin

Giver et bidrag for hver liter benzin du tanker, hvis du bestiller et OK benzinkort og henviser til sponsornummer 560410. Du kan udfylde en brochure som findes i klublokalet, eller du kan tilmelde dig på nettet på www.ok.dk/

Det Faglige Hus

Giver et beløb til klubben for hvert nyt medlem der melder sig ind med henvisning til Esbjerg Squash Klub. Du kan tilmelde dig på: www.detfagligehus.dk/ eller ringe på 70202064.

Læs mere: Sponsorer

 • Læst: 3877

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Esbjerg Squash Club

Maj 2018

Esbjerg Squash Klub’s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Esbjerg Squash Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Jens Muff, Formand
Adresse: Haraldsgade 41B, 6700 Esbjerg
CVR: 33024177
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.esbjergsquashklub.dk
 
Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

Oplysninger om ledere og trænere:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 
Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:
Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 
Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.
 
Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
 
Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 
Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Læs mere: Privatlivspolitik

 • Læst: 4332

Ordensregler

Ordensregler

For at der skal være plads til alle, og for at bevare klubbens fine faciliteter i god stand har vi vedtaget nogle regler som alle skal følge.

 1. Der må kun spilles i indendørs sko med såler der IKKE smitter af.
 2. Omklædning foregår i omklædningsrummet i EGF-hallen.
 3. Klublokalet er et opholdsrum - IKKE et omklædningsrum.
 4. Hvis du åbner dører eller ovenlysvinduer skal du huske at lukke dem igen inden du går. Ovenlysvinduer må ikke åbnes når der ligger sne på taget.
 5. Rygning er forbudt i alle klubbens lokaler.
 6. Ryd op efter dig. Brug de opstillede affaldsspande til hhv. metaldåser og til andet affald. Ødelagte ketchere bedes du selv tage med hjem og smide væk!
 7. Sidste person der forlader lokaler bedes slukke lystet i mellemgang mellem banerne og i klublokalet !
 8. Klubbens medlemmer skal benytte klubbens indgang bag EGF-hallen når de kommer og går. EGF-hallen klager over at nogle fra klubben åbner deres yderdør efter de har låst af. Det betyder at potentielle indbrudstyve og hærværksmænd har fri adgang!

Læs mere: Ordensregler

 • Læst: 4306
Esbjerg Squash Klub - Haraldsgade 41B - 6700 Esbjerg